zondag 22 december 2013

Gemeenteraad breekt record

De gemeenteraad van maandagavond draaide uit op een echte marathonvergadering. Na acht uur en 20 minuten vonden de raadsleden het welletjes en werden de punten die niet meer behandeld konden worden, verdaagd naar de volgende zitting.

Het schepencollege had de bui al zien hangen en vervroegde het aanvangsuur — dit tot ongenoegen van enkele oppositieleden — van 20 uur naar 18 uur. Op de dagorde stonden immers enkele heikele punten, waaronder de goedkeuring van de meerjarenplanning 2014-2019 en het budget voor het volgende werkingsjaar.
Dat het uiteindelijk een moeilijke vergadering ging worden, was al van meet af aan duidelijk. Volgens Ben Verhaegen (N-VA) was het verslag van de vorige raad (oktober) te laat verstuurd. “Op dit moment kan ik daar niets zinnigs meer over zeggen”, zei hij eerlijk. Ook Stijn Raeymaekers (Eenheid) had een opmerking. Hij wou genotuleerd zien dat burgemeester Roger Gabriëls (GBL) het afgewezen dossier van de veelbesproken besproken verkaveling Uilenberg-Heuvelstraat tijdens een hoorzitting op de provincie, wel degelijk was gaan steunen uit hoofde van de gemeente.

EENRICHTINGSVERKEER
De bespreking van het meerjarenplan 2014-2019 begon met een toelichting door schepen van financiën Maurice Helsen (CD&V). “Het was geen gemakkelijke oefening, temeer omdat we moesten werken met enkele onzekere elementen”, wist Helsen. “De wetgeving die elk moment kan veranderen, beslissingen die boven onze hoofden worden genomen, subsidies waarvan we niet zeker zijn, de fusieverhalen die weer de kop opsteken ...” Ondanks deze elementen is het bestuur van plan om de komende jaren 13,6 miljoen euro te investeren, zonder verhoging van de belastingen en zonder belangrijke toename van de schuld. “Dat is trouwens de essentie van het meerjarenplan”, aldus Helsen.
Daarna lichtte de schepen enkele belangrijke aandachtspunten uit het plan. Zo wordt het Huis Driane volledig overgeheveld naar het OCMW. Dit betekent niet alleen dat het OCMW alle inkomsten naar zich toe trekt, maar ook zal opdraaien voor alle schulden. Het OCMW krijgt in 2014 wel gemeentelijke bijdrage van 1,3 miljoen euro. Een andere investering die in het oog springt, is die van het Huis Wertelaers, naast het huidig gemeentehuis. GBL en CD&V willen er tegen 2017 een administratief centrum hebben staan, dat zowel de gemeentelijke diensten als die van het OCMW huisvest. Het bestuur wil de twee diensten fysiek kort bij elkaar, zodat er een synergie kan ontstaan. Kostprijs: 800.000 euro.
Voor de verhuis van KFC Herenthout naar ’t Kapelleke krijgt de club een renteloze lening van 600.000 euro over 40 jaar. Tot slot is er nog het plan B voor de oude pastorij. Nu het gebouw niet geklasseerd kan worden, wil men de pastorij aan een bank of een projectontwikkelaar verkopen, die het pand volgens de wensen van de gemeente in een museum met polyvalente zaal verandert. Vervolgens huurt de gemeente de nieuwe infrastructuur voor een vast bedrag (sale-and-leaseback). Aan het einde van de overeenkomst kan de gemeente de eigendom terugkopen. Geraamde kostprijs: 30 keer 75.000 euro. Voor alle duidelijkheid: dit is de lease, zonder de terugkoopsom. Die zal op het einde nog bijkomend moeten betaald worden, zo niet blijft de pastorij eigendom van de bouwheer. De waarde van de nieuwe gebouwen wordt trouwens geschat op 1,3 miljoen euro.
Na de toelichting van Maurice Helsen volgde een korte (sic) technische uiteenzetting door Ann Wiemeersch. De gemeenteontvanger sloeg alle aanwezigen murw met tabellen en cijfers, mooi verpakt in een powerpointpresentatie. Na een klein uurtje eenrichtingsverkeer kon er éindelijk gedebatteerd worden.

OCMW
Bij de bespreking van de gemeentelijke bijdrage van 1,3 miljoen euro voor het OCMW, zat het er meteen op. Volgens het decreet moet de gemeenteraad nagaan of de bijdrage volstaat om het meerjarenplan van het OCMW in evenwicht te houden. De gemeenteraad moet ook controleren of het evenwicht niet fictief is. Op dit moment heeft het OCMW echter nog geen meerjarenplan. Het wordt pas gestemd op 7 januari 2014. De secretaris van het OCMW nam immers en ontslag en men heeft wat achterstand opgelopen.
De oppositie had daar begrip voor. Maar wat toen volgde, was pure Kafka. Stijn Raeymaekers vroeg OCMW-voorzitter Josée Poelmans (CD&V) om toelichting maar dit werd door haar geweigerd. “Daar kan ik nu niets over zeggen”, zei ze. “Da’s jammer”, antwoordde Raeymaekers met sarcastische ondertoon. Ook Jan Van Dyck (S.A.M.E.N.) was niet verrast door het antwoord van Poelmans. “De voorzitster demonstreert nog eens dat ze van de werking van haar OCMW weinig weet en niets kan vertellen over de planning”, besloot hij. Uiteindelijk werd het vel van Poelmans gered door Ann Wiemeersch, die te pas en te onpas tussen beiden kwam.

BELEIDSDOMEINEN
Jan Van Dyck hekelde het feit dat de adviesraden enkel hun eigen beleidsdomein voor ogen hadden gekregen. “Als sommige leden van een of andere adviesraad zouden zien hoeveel subsidies er worden gegeven aan bepaalde sportverenigingen, zouden ze misschien wel eens twee keer nadenken vooraleer positief advies te geven”, wist hij.
De omgevingsanalyse — een overzicht van de toestand van de gemeente waarop het schepencollege zijn beleid gaat funderen — vond hij eerder tendentieus. Het gegeven dat een en ander een eindwerk betrof van een student aan Thomas More, werd niet meteen op gejuich onthaald. Volgens Maurice Helsen is het echter gebruikelijk dat de opmaak van een omgevingsanalyse met de medewerking van een hogeschool/universiteit gebeurt. “Het gaat hier immers vooral om statistische gegevens, zoals een algemene situering, demografische gegevens, socio-economische gegevens, ... van onze gemeente”, wist hij. Van Dyck had achteraf een eigen analyse klaar. “Blijkbaar hebben ze het document niet (grondig) gelezen, want ondervraagd over de SWOT-analyses in het werkje, kon men niet antwoorden.”
Ben Verhaegen vond in het plan dan weer niets terug over minderhedenbeleid. “Een schande!”, fulmineerde hij.

HUISVESTING
Ook het ontbreken van elke visie wat betreft de zorg om huisvesting werd door de oppositie aangekaart. Het bestuur wil bijvoorbeeld de bouwgronden die vrijkomen door de verhuis van KFC Herenthout in de periode 2015-2016 op de markt gooien. Men wil op die manier “de markt beïnvloeden” — lees: de privémarkt drukken. Volgens Stijn Raeymaekers helemaal niet sociaal denkend. “Ontwikkelaars zullen hun projecten on hold zetten. Na de verkoop van de gronden aan de Cardijnlaan zijn de markten weer de baas.” Samen met de rest van de oppositie is hij eerder voorstander van een geleidelijke vrijgave van het aanbod, zodat meerdere generaties kunnen genieten van sociale bouwgronden. “De sociale doelstelling wordt hier compleet gemist!”, klonk het unaniem.

PATRIMONIUM
De plannen van het schepencollege mogen dan wel ambitieus ogen, de oppositie vroeg zich af of ze wel realistisch, nodig, eerlijk verdeeld en — vooral — betaalbaar zijn? Het huis Helsen, waarin tot voor kort het OCMW werd gehuisvest, blijft ondertussen leeg staan. Het nieuwe kantoor — de vroegere CM — is amper een half jaar in gebruik en toch zoekt men al een koper!?
De goedgelovigheid van de meerderheid is volgens Jan Van Dyck onvoorstelbaar. “Iedereen heeft door dat banken, projectontwikkelaars en bouwmaatschappijen aan hun eigen profijt denken en geen weldadigheidsinstellingen zijn, behalve onze burgemeester en schepenen”, zei hij. Hij doelde hiermee op het plan B voor de oude pastorij, waarmee het bestuur uitpakt.

SITE SERNEELS
Toen de meerjarenplanning — het derde punt op de agenda — meerderheid én Christine Peeters tegen oppositie werd goedgekeurd, gaf de klok 23.30 uur aan. Op dat moment waren er nog 25 punten te gaan in openbare en vier in geheime zitting ...
De raad keurde later wel de aankoopakte goed voor de site Serneels. De gemeente gaat hiervoor 1,35 miljoen euro neertellen. Bedoeling is om de oude constructies op de percelen af te breken, om er nadien een complex bouwen voor de technische diensten. Voor dat nieuw op te trekken gebouw wordt in de meerjarenplanning nog eens 1,5 miljoen euro is voorzien. De aankoop van de site mag dan misschien een opportuniteit zijn geweest, Stijn Raeymaekers vroeg zich luidop af of het dat ondertussen nog altijd is. “In de buurt (Bouwelse Steenweg) staat momenteel een gelijkaardig industrieel geheel met een kant en klare bedrijfshal te koop voor de helft van die prijs”, wist hij. Verder liet men op vraag van de verkoper ook nog goedkeuren dat die laatste niet aansprakelijk is voor eventueel bijkomend opduikende vervuiling. Meerderheid tegen oppositie werd de aankoopakte daarvoor gewoon aangepast.

RECORD
Rond 2.20 uur werd unaniem besloten dat het welletjes was geweest, ondanks het feit dat er nog een heleboel punten afgewerkt moesten worden. “Als men haast over alles een debat wil voeren, kan het laat worden”, zuchtte burgemeester Roger Gabriëls (GBL) deze week in de pers. “Voor Herenthout is het alleszins een duurrecord.” Tien agendapunten en de mondelinge vragen van de raadsleden werden niet meer behandeld en naar de volgende zitting (vermoedelijk die van 27 januari 2014) verschoven.
De Herenthoutse raadsleden kunnen zich troosten met de gedachte dat de gemeenteraad in Meerhout een gelijkaardig verloop kende. De verschillende partijen waren er overeengekomen de gemeenteraad te splitsen over twee dagen (maandag en donderdag). Na een korte plaspauze rond middernacht wou CD&V ineens toch verder vergaderen, desnoods tot 5 uur ’s morgens! Vermits ze de programmapunten, o.a. de begroting, te belangrijk vonden om af te haspelen, verlieten Vlaams Belang en N-VA daarop de gemeenteraad.

Geen opmerkingen: