woensdag 29 mei 2013

Verkaveling Uilenberg volgens oppositie niet kindvriendelijk

Het moet gezegd: sinds Nieuwjaar is de gemeenteraad voor het publiek dolle pret. Ook gisteren was het weer van dattum. Een en ander zorgde ervoor dat er werd afgeklokt om 1.40 uur ’s nachts.

Maandagavond 27 mei 2013. Het is 22:53 uur en de gemeenteraad is al bijna drie uur ver. Drie uur en ... evenveel punten in de dagorde. Een korte nacht kondigt zich aan ...
Het begon al met de goedkeuring van het verslag van de vorige raad en het gegeven dat de meeste tussenkomsten van de oppositie er in ontbraken. “Te omslachtig”, wist voorzitter Ann Willems (GBL). “Motiveringen en tussenkomsten van de oppositie zullen enkel nog in de notulen worden opgenomen als ze een invloed hebben gehad op het stemgedrag”, trad Maurice Helsen (CD&V) haar bij. Maar wanneer zal dat ooit gebeuren? De raadsleden van de meerderheid durven amper opkomen voor hun eigen mening en volgen slaafs het college.
Ben Verhaegen (N-VA) veroordeelde de beknotting van de notulering. “Dit is geen verslag meer, maar een lijst van beslissingen die het schepencollege heeft genomen”, zei hij. “Dit is niet alleen een schande, het is bovendien respectloos. Niet alleen tegenover de oppositie, maar ook tegenover de burgers!” Stijn Raeymaekers (Eenheid) merkte terecht op dat het verslag dan evengoed op voorhand kan geschreven worden. “Dit brengt ons terug naar de middeleeuwen”, wist Jan Van Dyck (S.A.M.E.N.).

KAAKSLAG
Het waren vooral de toelichtingen van het project ‘Kinderclub’ in de Kloosterstraat en het wegtracé van de verkaveling ‘Uilenberg’ door respectievelijk Sooi Witvrouwen namens Kleine Landeigendommen en Paul Verhaert van Topographos bvba, die de gemeenteraadszitting deden uitlopen. En net als in maart bleek het laatste dossier ook nu niet beslissingsrijp. Alleen: toen stak Maurice Helsen zijn nek uit door dit te erkennen en het punt te laten verdagen.
Raadslid Raeymaekers herinnerde Helsen eraan dat hij toen tegen zijn eigen college was ingegaan. Hij sprak zelfs het woord bewondering uit. Maandag ving hij echter bot. Er werd nauwelijks gehoor gegeven aan de grieven van de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) en de MINA-raad (Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen), die amper vijf dagen eerder waren samengekomen, o.a. om inderhaast advies te geven over de veel besproken verkaveling.
De beslissing van de verkeersraad werd zelfs helemaal genegeerd. Woensdag (22 mei) besliste de verkeersraad namelijk om het advies van de verkeersdienst van Politiezone Neteland af te wachten en een nieuwe raad bijeen te roepen van zodra dit voorhanden was. Neteland wou en kon immers geen advies uitbrengen omdat het pas vorige week voor het eerst bij het project werd betrokken. “Ik kan geen advies uitbrengen omdat ik niet over de nodige informatie beschik”, zei afgevaardigde Janssens.
Zelfde verhaal bij Hugo Cambré (Eenheid) en Jan Van Dyck. Beiden stelden het bestuur in gebreke omdat de adviezen van de drie raden niet aan de stukken waren toegevoegd. “De oppositie wil ook graag de adviezen van de raden kennen”, zei Cambré schertsend. Waarop secretaris Annick Van Leemput de adviezen een voor een voorlas.
Uiteindelijk werden slechts een paar tegemoetkomingen opgenomen in de nieuwe tekst. Raeymaekers noemde deze manier van werken een kaakslag voor alle vrijwilligers in de adviesraden. Hij richtte zijn pijlen ook op schepen van ruimtelijke ordening Tine Witvrouwen (GBL), die ook over de jeugd gaat. “Ik snap niet hoe u deze plannen kan goedkeuren”, zei hij. Raeymaekers doelde hiermee op het feit dat de toegangsweg tot de verkaveling in de as ligt van een voorziene groene plek, die volledig omgeven is met wegenis. Ook het ontbreken van stoepen tart volgens het Eenheid-kopstuk alle verbeelding. Raeymaekers werd hierin bijgetreden door Jan Van Dyck. Zowel GECORO als de verkeersraad zagen het plein — we kunnen met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen dat het stukje groen uiteindelijk een speelplein zal worden, ook al is het zo niet ingevuld — liever zuidelijker, weg van het verkeer. “Dit is absoluut geen kindvriendelijke en verkeersveilige situatie!”, klonk het in koor. Het wegtracé werd evenwel goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie. Enkele bewoners van de Heuvelstraat lieten hun ongenoegen horen.

BOEMERANG
Burgemeester Roger Gabriëls (GBL) meende op het einde van de gemeenteraad zijn slag te kunnen slaan, toen hij de raadsleden van Eenheid ervan beschuldigde wel op de hoogte te zijn geweest van zijn verplaatsingskosten. Hij duwde Raeymaekers een document onder de neus waarop hij als plaatsvervangend burgemeester onkosten had goedgekeurd ter waarde van 187 euro. “Alles jullie van niks wisten, waarom hebben jullie dit dan getekend?”, klonk het triomfantelijk.
Het optreden van de burgemeester werd ongetwijfeld ingegeven door een artikeltje in De Omroeper, het informatieblad van Eenheid dat vorige week in de bus viel. Vergeefse moeite, zo bleek al snel, want de actie keerde als een boemerang in zijn gezicht terug. Jan Van Dyck had zich voorgenomen de creatieve invulling door Gabriëls van het huishoudelijk reglement, mits een terugstorting van de bedragen, door de vingers te zien. Nu was hij echter formeel: “De manier waarop u de schuld opnieuw probeert af te wenden, is ongehoord!”, riep Van Dyck. “Ik zal dan ook officieel een klacht indienen.”
Maurice Helsen probeerde de gemoederen te sussen. “Let een beetje op vooraleer je iemand beschuldigt. En dat geldt voor iedereen”, zei hij terwijl hij burgemeester Gabriëls uitdrukkelijk nakeek.

EER VAN DE GEMEENTE
Tussendoor moest Sooi Witvrouwen de titel van ereschepen gegund worden. Ben Verhaegen stelde zich voorzichtig vragen bij de deontologische code die de voormalige schepen tijdens zijn ambtstermijn hanteerde. Jan Van Dyck ging zoals verwacht nog een stap verder en stelde dat de eer van de gemeente op het spel stond. Ondanks de anekdote van de ‘misgelopen’ riolering op de Dekbunders — “Awel, hij kan z’n riolen in z’n gat steken!” — en de boete van 250.000 euro die de gemeente destijds kreeg, haalde Witvrouwen de titel met gemak binnen.
Serieus. Moest je niet beter weten, je zou denken dat de raadsleden elkaar eerdaags de kop gaan inslaan. Nu: zo ver zal het heus niet komen. Maar te lang mag deze vaudeville niet meer duren. Er moet bestuurd worden!

Geen opmerkingen: