zaterdag 26 oktober 2013

Ondertussen in de gemeenteraad

Het eerste werkjaar van de huidige coalitie lijkt rustig naar zijn einde toe te kabbelen. De gemeenteraad van 14 oktober verliep dan ook eerder rustig. Was het omdat de agenda niet zo interessant was? Bovendien waren er met Jan Van Dyck (S.A.M.E.N.), Gert Van Dyck (GBL) en Lies Daneels (CD&V) drie afwezigen.

Op de rol stonden vooral retributie- en huishoudelijke reglementen. Zo kost een fuif of een bal organiseren in GOC Ter Voncke de Herenthoutse verenigingen voortaan 600 in plaats van 500 euro. Schepen van jeugd Tine Witvrouwen (GBL) verdedigde de aanpassing. “De verhoging van onze tarieven is een normale aanpassing”, zei ze. “De tarieven waren al jaren niet meer aangepast. We vergeleken met zalen in de buurtgemeenten en pasten onze prijzen aan.”
Het lijkt er trouwens op dat het bestuur resoluut kiest voor ‘eigen volk eerst’, want buitendorpers betalen straks maar liefst 1.500 euro. Voor het organiseren van fuiven wordt bovendien een waarborg van 500 euro geëist. Voor activiteiten georganiseerd door een particulier is het bedrag vastgesteld op 50 euro per gereserveerd vak. Per sleutel is tenslotte een waarborg verschuldigd van 50 euro. Tafels, stoelen, hoge receptietafels, tentoonstellingspanelen, podiumelementen, de muziekinstallatie, etc., worden vanaf 1 januari 2014 dan weer gratis ter beschikking gesteld.

SOCIALE CORRECTIE & ONTWIKKELINGSHULP
De gemeenteraad keurde ook de sociale correctie op de DIFTAR-factuur goed. Zoals verwacht richt de correctie zich enkel op gezinnen met kinderen onder de drie jaar, de Herenthoutse kleuterscholen en personen met een medisch attest voor incontinente.
Voor de berekening van de sociale correctie is de gemeente uitgegaan van een gemiddeld gewicht van een gevulde ‘pamperzak’ van 5 kg. Raadslid Stijn Raeymaekers (Eenheid) had evenwel bedenkingen bij het rekensommetje van schepen Herman Dom (GBL) en trok de bewering dat de sociale correctie ‘dekkend’ is, sterk in twijfel. “Een gevulde zak weegt volgens de officiële cijfers van OVAM al gauw 7,5 kg en in deze ‘spaarzame’ tijden makkelijk 10 kg of meer”, wist hij. Ter herinnering: in het geval van kinderen onder de drie jaar en de scholen gaat het om een sociale correctie ter waarde van 75 kg restafval; in het geval van personen met een medisch attest om een compensatie ter waarde van 125 kg restafval.
Het medische attest waarmee volwassenen zich moeten aanbieden op het gemeentehuis blijft dus gehandhaafd. Dat het attest slechts eenmalig moet worden ingediend, biedt weinig soelaas. Wij blijven deze regel mensonterend vinden. Volgens ons is hier eerder een taak weggelegd voor de huisarts ...
De financiële tegemoetkoming voor onthaalmoeders, waarvoor de oppositie vragende partij was, werd uiteindelijk niet mee opgenomen. GBL en CD&V gaan ervan uit dat de onthaalmoeders kinderen opvangen die al een sociale correctie krijgen. “We willen die kinderen gelijk behandelen als kinderen die naar hun grootouders gaan. Deze regeling is op de MINA-raad gunstig geadviseerd en na de vraag van de onthaalouders nog eens een keer extra gunstig geadviseerd, met de vraag mee in acht genomen”, verdedigde schepen Dom de beslissing. “Het is niet de bedoeling dat bepaalde kinderen tweemaal sociaal gecorrigeerd worden. We zouden het dus logisch vinden dat de onthaalmoeders hierover een afspraak maken met de ouders. Maar dat is natuurlijk een zaak tussen onthaalouders en ouders.” Om dezelfde reden vallen dus ook grootouders die hun kleinkinderen opvangen uit de boot. In het geval van gescheiden koppels kan er maar één ouder beroep doen op de correctie.
De gemeente legt dan weer wel 10.500 euro opzij voor ontwikkelingshulp waarbij Herenthoutenaren betrokken zijn. Het gaat om Project Perfrean, Finado Bornem, Sompero Turnhout, Sterren voor Ethiopië, Sadd Togo en een school en een weeshuis in Togo. Alle zeven krijgen ze 1.500 euro ...

SITE SERNEELS
Het bestuur vroeg ook een machtiging om de site Serneels langs de Itegemse Steenweg te mogen kopen, ondanks het feit dat de subsidiëring zo’n 40.000 euro lager zal uitvallen dan vooropgesteld. Vanuit de oppositie kwam de opmerking dat er met miljoenen wordt gegoocheld — de gemeente zal ruim 1.300.000 euro moeten ophoesten voor de gebouwen en gronden van het voormalige bouwbedrijf — terwijl er nog geen enkele duidelijkheid is over welke projecten er nu wel of niet zullen worden uitgevoerd. Immers: nieuwe gemeentemagazijnen stonden niet echt in vele partijprogramma’s, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een podium/fuifzaal. In december zal een financiële meerjarenplanning hopelijk verduidelijking brengen in wat er wel en wat er niet zal komen tijdens deze legislatuur.

DOSSIER KFC
Van het dossier KFC Herenthout opnieuw geen spoor op de agenda van de gemeenteraad. De tijd dringt nochtans voor KFC. Tegen het seizoen 2015-2016, wanneer de club zijn 100-jarig bestaan viert, wil men immers op de nieuwe locatie voetballen. Het ontbreken van de principeovereenkomst op de dagorde was voor Stijn Raeymaekers reden genoeg om er opnieuw naar te polsen. “Het dossier van de herbestemming van de voetbalterreinen en de kantine zit in de ontwikkelingsfase”, antwoordde schepen Dom fijntjes. “Er zijn gesprekken, maar momenteel wil de gemeente daar discreet over zijn. We willen voorkomen dat er wilde verhalen worden rondgestrooid.” Schepen Dom wil het liefst naar buiten komen met een oplossing die weloverwogen en duidelijk is. “Ik wil naar een degelijke en verantwoorde oplossing voor de club, het ontwerpbureau en de gemeente. Daarvoor is grondig overleg belangrijk en daar zijn we nu volop mee bezig.”
Raeymaekers vreest een scenario zoals in juni, toen in de gemeenteraad werd beslist het dossier uit te stellen. “Pas enkele dagen op voorhand gaf men de mogelijkheid om ‘het document’ te gaan inkijken op het bureel van de secretaris, om dan vervolgens te zeggen dat de oppositie moeilijk doet en het dossier vertraagt. Uiteindelijk staat dit ‘dringende’ dossier nu even ver als een jaar geleden. En in november is er geen gemeenteraad.”

VERKAVELING UILENBERG-HEUVELSTRAAT
Ook de veel besproken verkaveling Uilenberg-Heuvelstraat kwam ter sprake. Uiteindelijk diende het schepencollege de verkavelingsaanvraag af te wijzen omdat de termijn ondertussen verstreken was. Het college bevestigde en notuleerde de afgelopen maanden meermaals haar standpunt over de afwijzing van de verkavelingsaanvraag. Men zou ook niemand afvaardigen voor de beroepszitting bij de Provincie. Aanvrager Topographos bvba ging immers in beroep.
Volgens Raeymaekers leggen college en aanvrager de oorzaak voor de afwijzing maar wat graag op de termijnoverschrijding. “Het bestuur kon zich zo ‘officieel’ terugtrekken uit een fel gecontesteerd dossier (protest omliggende bewoners, geen speelpleinen, geen voetpaden en parkeermogelijkheden, etc.) en de aanvrager kon zich zonder verdere inmenging van de Herenthoutse adviesraden naar de provincie in Antwerpen richten.”
Ondanks de afwijzing en de eerdere beslissingen dat er niemand van de gemeente zou deelnemen aan de hoorzitting in beroep, werd de dag voor de zitting toch beslist dat de burgemeester aanwezig zou zijn. Raeymaekers wou wel eens weten wat de burgemeester dan was gaan vertellen op de Provincie over dit afgewezen dossier? Het spontane antwoord van burgemeester Roger Gabriëls (GBL) was waarschijnlijk even eerlijk als onthutsend: “Ik ben het dossier in Antwerpen gaan steunen, en gaan zeggen dat het college van Herenthout volledig achter dit dossier staat …”

VOETPADEN
Raadslid Ben Verhaegen (N-VA) signaleerde tot slot ook nog de slechte staat van enkele Herenthoutse voetpaden. Volgens burgemeester Gabriëls maakt de technische dienst regelmatig een inventaris op. “De voetpaden die herstelling nodig hebben, belanden in het werkoverleg. Bij hoge prioriteit nemen we trottoirs die er gevaarlijk bijliggen in de planning op”, verzekerde hij.

Geen opmerkingen: