donderdag 7 november 2013

Kempens Karakter breidt uit

Afgelopen dinsdag werd in de Lakenhalle in Herentals, onder het waakzame oog van gouverneur Cathy Berx, het vernieuwde Kempens Karakter boven de doopvont gehouden. Vanaf 1 januari 2014 breidt de projectvereniging immers uit met de gemeenten Heist-op-den-Berg, Hulshout en Putte. Bovendien krijgt Kempens Karakter vanaf dan meerdere deelwerkingen: cultureel erfgoed, toerisme en bibliotheekwerking.

Burgemeester van Vorselaar en voorzitter van Kempens Karakter Lieven Janssens schetste de geschiedenis van de erfgoedcel. “In het najaar van 2007 besloten de gemeentebesturen van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lille, Nijlen, Olen en Vorselaar om intergemeentelijk samen te werken aan het lokale cultureel erfgoedbeleid. De projectvereniging Kempens Karakter werd opgericht en er werd een erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschap afgesloten. Begin 2009 werden twee erfgoedcoördinatoren aangeworven.” Het instant succes van de erfgoedcel maakte in 2011 dat ook Berlaar en Lier toetraden en er werd een derde erfgoedcoördinator aangeworven.

NIEUWE KANSEN
“Vanuit de provincie kwamen echter signalen dat het aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden een onoverzichtelijk kluwen was geworden. Streven naar een meer transparant en efficiënt geheel was de boodschap”, aldus Janssens. “Bedoeling was om het aantal samenwerkingsverbanden te beperken en verwante beleidsdomeinen onder te brengen in dezelfde samenwerkingsverbanden.”
Bovendien verlaat de Provincie Antwerpen ook de strategie om met toeristische clusters te werken. “Daarbij komt dat er in de toekomst er enkel nog subsidies zullen zijn voor streekgericht bibliotheekbeleid voor gemeentebesturen die samenwerken in een formeel intergemeentelijk samenwerkingsverband. Door deze veranderingen ontstond er bij de gemeenten de wil om samen te werken rond cultureel erfgoed, toerisme en streekgericht bibliotheekbeleid binnen de volgende regio: Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulsbout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar.” De samenwerking kreeg als werktitel ‘Achtkant’, een knipoog naar het rijke diamantverleden van de regio.

BELEIDSPLAN
Erfgoedcel Kempens Karakter moet nu tegen 1 april 2014 een nieuw beleidsplan rond cultureel erfgoed indienen voor de beleidsperiode 2015-2020. “De regio zal vanaf dan bestaan uit twee steden, 30 dorpen en 219.000 inwoners", rekende voorzitter Lievens voor. “Erfgoedcel Kempens Karakter zet zich in voor de zorg en publieke ontsluiting van het cultureel erfgoed van de aangesloten gemeenten. Enerzijds ontwikkelt de erfgoedcel hiervoor heel wat eigen initiatieven, zoals bijvoorbeeld (reizende) tentoonstellingen, publicaties, educatieve pakketten, evenementen enzovoort. Jaarlijks zijn er op die manier projecten zichtbaar aanwezig in elke betrokken gemeente. Anderzijds zet Kernpens Karakter sterk in op de ondersteuning van de verschillende actoren in de regio, bijvoorbeeld door individuele begeleiding van heemkringen, archieven en musea of door het toekennen van subsidies aan periodieke erfgoedpublicaties en erfgoedprojecten.”

DEELWERKINGEN
Naast de werking rond cultureel erfgoed zullen er vanaf 1 april 2014 ook deelwerkingen rond toerisme en streekgericht bibliotheekbeleid bij komen. “Zowel met toerisme als bibliotheken zijn er heel wat raakvlakken met cultureel erfgoed. Momenteel is enkel personeel voorzien voor de deelwerking rond cultureel erfgoed. Voor de deelwerkingen rond toerisme en streekgericht bibliotheekbeleid zal het voortouw genomen worden door de betrokken actoren.”

BUDGET
De middelen van Kempens Karakter bestaan hoofdzakelijk uit de jaarlijkse dotaties van de Vlaamse Gemeenschap en de aangesloten gemeentebesturen. In 2013 bedroegen die respectievelijk 296.080 en 31.154,70 euro. Verder heeft de erfgoedcel al enkele keren met succes ingespeeld op andere subsidiekanalen. Zo mocht het van de provincie subsidies ontvangen voor intergemeentelijke culturele samenwerking. De Kempense Leadergebieden Midden-Kempen beweegt! (MIK) en MarkAante Kempen (MAK) financierden dan weer mee een tweejarig project rond culinair en gezongen erfgoed. Dit gebeurde in samenwerking met de erfgoedcellen k.ERF en Noorderkempen, Rurant vzw en VormingPlus Kempen.
Naast inhoudelijke ondersteuning ontwikkelde Kempens Karakter een subsidiereglement voor periodieke erfgoedpublicaties (7.000 euro per jaar), een subsidiereglement voor erfgoedprojecten (20.000 euro per jaar) en een kleine uitleendienst ter ondersteuning van actoren en projecten uit de regio. De afgelopen jaren kon Kempens Karakter op die manier zes periodieke publicaties en 39 projecten financieel ondersteunen. De subsidiereglementen vind je hier terug.


Gouverneur Cathy Berx sprak de hoop uit dat Vlaanderen en de provincie zullen toezien opdat dit project zal lukken en loofde ook het pionierswerk dat in het verleden werd verricht. Ze nam hierbij de woorden “puur en hard als diamant” in de mond.
Onze gemeente was goed vertegenwoordigd. Rechtsboven herkent u burgemeester Roger Gabriëls (GBL) en schepenen Herman Dom (GBL), Patrick Heremans (GBL) en Maurice Helsen (CD&V).

Geen opmerkingen: