donderdag 12 december 2013

Adviezen

Het bestuur van de culturele raad buigt zich vandaag over twee adviesaanvragen. Een ervan behelst het culturele luik van het meerjarenplan 2014-2019, dat nu maandag op de gemeenteraad ter goedkeuring voorligt.

De gemeente wil een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid voeren. Kernbegrippen hierbij zijn: ondersteuning van verenigingen, bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen. Voor 2014 wordt het culturele luik begroot op 37.433,63 euro.
Het Lokale Bestuur vraagt de Cultuurraad ook om advies teneinde namen te kunnen toekennen aan twee nieuw aan te leggen straten in onze gemeente. Het betreft de straat in de verkaveling van de gemeente voor het binnengebied Cardijnlaan-Sportstraat (huidige terreinen KFC Herenthout) en de straat in de verkaveling tussen de Bouwelse Steenweg, de Albertstraat en de Ristenstraat, met toegang langs de Bouwelse Steenweg naast advocaat Wertelaers.
Bij het vaststellen van de naam van openbare wegen en pleinen of het wijzigen van deze naam wordt bij voorkeur geput uit gegevens van de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde. Voor de verkaveling aan de Bouwelse Steenweg zouden bijvoorbeeld de Wasserijstraat of Bleekveld mogelijke straatnamen kunnen zijn. In de Albertstraat zijn de resten van een oude wasserij immers nog steeds zichtbaar.
De naam van een nog levende persoon mag dan weer niet worden gebruikt. In aanmerking komen enkel de namen van uit historisch, wetenschappelijk of algemeen maatschappelijk oogpunt belangrijke figuren. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan figuren die voor de gemeente of voor de onmiddellijke omgeving van betekenis zijn geweest.

Geen opmerkingen: